Jonas Fernqvist – pedofil anställd på offentligt daghem

1977 föddes en man som senare i livet skulle visa ett utomordentligt intresse för barn. När han når gymnasieåldern i mitten av 90-talet väljer han programmet Barn & Fritid, vilket har som mål att förbereda studenterna för ett yrke där man tar hand om barn. Som del av detta program har han en kortvarig praktik på ett dagis i sin hemstad Örebro i södra Sverige. Efter att han gått ut gymnasiet tar han anställning på kommunens daghem, och på grund av att han tycks ta så bra hand om barn så anförtros han också att agera barnvakt under sin fritid.

På ytan tycks han leva ett välordnat liv, och blir romantiskt involverad med en kvinna vid namn Marie Friberg, som han träffar på dagiset. Marie är nästan tio år äldre än Jonas och har två egna barn från ett tidigare äktenskap, som hon lyckats bli ensam vårdnadshavare för. På grund av en tidigare vårdnadstvist är dock socialtjänsten närvarande i familjelivet och ser efter hur det går för barnen, fast som vi kommer se tycks de inte ha varit vidare observanta. Det dröjer inte länge innan Jonas och Marie blir samboende, och Jonas flyttar in i Maries lägenhet under oktober det året, men snart skulle Marie få ta del av något fruktansvärt som Jonas hållit hemligt.

Sedan sådär ett år tillbaka, med början under september 1996, har Jonas förgripit sig sexuellt på barn vid dagiset där han arbetar, såväl som de barn han haft hand om som barnvakt, och till och med spelat in detta på video för sin egen njutnings skull. Till att börja med är det fråga om en inte alltför påträngande men naturligtvis fördärvad experimentlusta, vilken innefattar att Jonas leker med dessa pojkars könsorgan; med tidens gång åtrår han en mer intim upplevelse och går så långt som att våldta dem på extremt plågsamma sätt.

När Jonas har flyttat in i Maries hem övertar han det dagliga föräldraskapet över hennes barn, vilket i hans fall innebär att han låser in dem på rummet nästan dagligen när de brutit mot någon nyckfull regel han har ålagt dem. Jonas installerar också en övervakningskamera i lägenheten för att se vad barnen gör om nätterna, som att t.ex. ta godis utan tillstånd. Nästan varenda dag när Jonas kommer hem från jobbet så säger han åt Marie att lämna huset och träffa någon kompis, vilket hon gör villigt. Fastän hon slås av den märkliga insikten om att hennes pojkvän håller hennes barn inlåsta större delen av tiden har hon sällan något att säga om det, förutom när de bultar på dörren för att få gå på toaletten. Barnens rum har egna fönster, men Jonas har förvandlat dessa rum till fångceller genom att ta bort fönsterhandtagen så att de inte kan öppnas. Vid några tillfällen låser Marie själv in barnen på rummen också.

Gradvis blir Jonas mer och mer grym mot barnen och plågar dem, fast det känslomässiga lidande detta orsakat dem verkar ha gått förbi deras två vårdnadshavare. Under senare förhör skulle Marie berätta för polisen att hon var mycket trött vid denna tid, både av att hennes barn var svårhanterliga och att hennes före detta make tvistade om vårdnaden. Så då blev den lättaste lösningen att låsa in dem. När Jonas är ensam hemma med barnen under eftermiddagarna så förgriper han sig på dem och våldtar dem, vilket han också spelar in på videofilm.

Så tidigt som maj 1997 hade Jonas spridit dessa videoband över Internet till en stor sammanslutning av pedofiler, och de filmsnuttar han lade upp skulle inkludera många inspelade tillfällen då han förgrep sig på Maries barn. Allt som allt mellan september 1996 och februari 1999 blev den sammanlagda mängden inspelade filmsnuttar mer än 20 timmar lång, fördelat på 355 snuttar. I domstolen skulle dock Marie hävda att hon inte hade någon kännedom om att Jonas filmade sexuella övergrepp eller samlade på sig barnpornografi.

Fastän Jonas kränker minst tretton barn sexuellt under denna period fram tills paret arresteras den 25 februari 1999, så lägger ingen märke till vad som pågår. Faktum är att anledningen att verksamheten kom till polisens kännedom var ett annat tillslag mot internetpedofiler, en sällskapskrets Jonas bidrog till med mycket. Först förmodar man att han endast är en distributör, även om det är fråga om barnpornografi, men när polisen tittar på banden skulle de slås av en chockerande insikt – att Jonas har tillbringat de senaste 2,5 åren med att förgripa sig på barn som anförtrotts honom i sin yrkesroll, och spridit videosnuttarna över hela världen. Nu inleds en stor förundersökning om hans begångna gärningar, och Maries barn tas in i samhällsvård.

I massmedia avslöjas inte hans identitet och inte heller visas hans ansikte, trots att han är uppenbart skyldig på grund av videobevisen; han ges smeknamnet Örebropedofilen. Å andra sidan, när ”nazistledaren Klas Lund” dömdes till fängelse för en pistol som var i hans ägo när polisen slog till mot hans hem, så visades inte den minsta nåd – han namngavs och anklagades i massmedia före han ens hade fällts.

I häktet överlämnas misstankar om en lång rad fall av brott, men efter två veckor så släpps Marie fram tills domstolsförhandlingarna, medan Jonas förblir i häktet. Det efterföljande åtalet skulle innebära inte mindre än 57 åtalspunkter mot Jonas för sådana brott som grov våldtäkt, grovt sexuellt utnyttjande av underårig, olaga frihetsberövande, grov misshandel och grovt barnpornografibrott mot barn i åldrarna tre till elva.

Den 23 juli 1999 kommer Örebro tingsrätt med domarna mot paret. Det som följer här kan vara rätt chockerande i dess tydliga beskrivning av de övergrepp som begåtts, och känsliga läsare kanske skulle hoppa över att läsa denna del. För att citera den 36-sidiga domen och dess uppräknande av brotten:

”Färnqvist har vid flera tillfällen den 2 januari 1997, på ett daghem i Örebro, haft sexuellt umgänge med målsägande 1 i bilaga C till stämningsansökan. Färnqvist har därvid varit anställd inom barnomsorgen.”

”Det sexuella umgänget har bestått bl.a. i att Färnqvist sugit, slickat och fingrat på målsägandens penis.”

”Vid uppspelningen av videofilmen beträffande åtalspunkten 5, har det, enligt tingsrätten, av bilderna jämfört med den smärta målsäganden uttryckt, framgått att Färnqvist fört in sin penis i målsägandens ändtarm.”

”Av filmen framgår att Färnqvist genom att sätta sig på målsäganden helt betvingat dennes rörelsefrihet, vilket särskilt kommer till uttryck då målsäganden sökt komma loss men ej lyckats härmed. Utrett är därför att Färnqvist med våld tvingat denne till samlag. På skäl åklagaren påstått skall gärningen bedömas som grov våldtäkt.

Vad gäller åtalspunkten 11 är det utrett att Färnqvist med sexuella avsikter förmått målsäganden att försöka tömma tarmen samtidigt som han berört målsäganden på sätt som påståtts, varvid även Färnqvist videofilmat förfarandet i sin helhet.”

”… utrett att Färnqvist med hot om brottslig gärning försökt att förmå målsäganden att urinera i sina kalsonger.”

”Färnqvist har tagit aktiv del i händelseförloppet genom att noga instruera barnen i deras ageranden. Han har också rent fysiskt deltagit i gärningens utförande genom att ha tagit tag i den ena målsägandens hand och fört in en av dennes fingrar i den andra målsägandens ändtarm.”

”Beträffande åtalspunkten 45 är det främst genom vad rätten kunnat iaktta vid uppspelning av videofilmen styrkt att Färnqvist sittande över målsäganden tömt sin tarm på målsäganden. Det har genom Färnqvists uppgifter framkommit att detta primärt skett i syfte att tillfredsställa hans sexuella drift.”

”Vad avser åtalspunkten 51 är det bl.a. genom vad videofilmen givit vid handen styrkt att Färnqvist förfarit på sådant sätt med vattenslangen som påståtts. Bl.a. med beaktande av den kraft vattenstrålen sprutats in i ändtarmen och den integritetskränkning detta förfarande utgjort får gärningen anses jämförlig med påtvingat samlag.”

”Genom hans agerande har han orsakat målsäganden kraftig smärta och hans förfarande vittnar om särskild hänsynslöshet.”

Tingsrättens dom:

”Färnqvists brottslighet har ett mycket högt straffvärde. Tingsrätten har funnit honom övertygad om övergrepp mot elva barn. Övergreppen har pågått under lång tid. Vissa av dessa har, relativt sett, varit av mindre allvarligt slag medan flertalet varit av mycket allvarlig art med djupa integritetskränkningar. Han har på ett manipulerande sätt skapat en relation till barnen, vilken relation han kunnat utnyttja för att – med utfästelser om belöningar eller i vissa fall hot och våld – få barnen att medverka i hans utnyttjande av dem.”

”En av målsägandena har också i samband med att han utsatts för ett djupt förnedrande övergrepp ställt sig frågan ’är jag människa’, vilket, enligt tingsrätten, visar på den grad av kränkning det varit fråga om.”

”Enligt 30 kap 6 § brottsbalken får den som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning ej dömas till fängelse.”

”Ett enigt undersökningslag har funnit att Färnqvist vid brotten lidit av och vid undersökningen lider av en allvarlig psykisk störning.”

Jajamän… Bra jobbat, att använda ordet ”lidit” om förövaren.

”Diagnosen har angivits till pedofili samt personlighetsstörning med […]”

Bla, bla, bla… Är jag den enda som tycker det är aningen konstigt att pedofili kan ses som en ”allvarlig psykisk störning” som gör en människa ej ansvarig för de övergrepp han gör sig skyldig till mot barn? En pik till tingsrätten – pedofili är vad vi kallar beteendet att förgripa sig på barn. Det är bara en tidsfråga innan allt brottsligt beteende förklaras bort med någon hux flux påhittad ’störning’, och alla brottslingar döms till vård istället för frihetsberövande.

”Mot bakgrund härav får det anses klarlagt att Färnqvist begått gärningarna under inflytande av en allvarlig psykisk störning medförande att påföljden skall bestämmas till överlämnande till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.”

Det sorts domslut som i USA kallas ”Not guilty by reason of insanity”.

”I det rättspsykiatriska utlåtandet har angivits att risken för att Färnqvist skall återfalla i brott är mycket stor. Övergreppen har accelererats och de har blivit alltmer bisarra och motbjudande. Färnqvist har bedömts som farlig med risk för ytterligare upptrappning av perversionen. Han har själv vid huvudförhandlingen uppgivit att han, därest möjlighet skulle ges, på nytt skulle förgripa sig på barn. I detta sammanhang finns anledning att erinra om att Färnqvist, då andra vuxna varit närvarande, uppträtt på ett mjukt sätt mot barnen, för att, då han blivit ensam med dem, förgripa sig på dem.”

Uppenbarligen ville han försäkra sig om att dömas till vård istället för fängelse. Kanske han insåg just hur andra skulle behandla honom om han dömdes till fängelse? Jag är helt enkelt förbluffad att någon som är uppenbart manipulativ kan anses ”lida” av en ”psykisk störning”; den enda ”störningen” är hans perversion. Utförandet av hans gärningar är något han är i full kontroll av. Ett civiliserat samhälle skulle döma honom till döden. Marie Friberg döms till 1,5 års fängelse och slipper alla åtalspunkter utom olaga frihetsberövande, för att ha låst in sina barn.

Fernqvists tid på rättspsyk

Samma dag Jonas döms till vård så placeras han på St Sigfrids sjukhus, ett inneslutet komplex av psykiatriska vårdanläggningar – det som brukade kallas ett sinnessjukhus, innan den termen började anses politiskt inkorrekt. Detta sjukhus hyser både dömda förbrytare som anses ha begått brott under påverkan av en psykisk störning, såväl som laglydiga medborgare som tvångsomhändertagits eftersom deras psykiska hälsa ifrågasattes. Man skulle kunna säga att han hamnat rätt, då han placeras mitt bland Sveriges mest sinnesrubbade och fördärvade människor; men dessvärre, till skillnad mot vad som är fallet för många av de andra intagna, så utgör hans ”störning” inte mycket av ett handikapp, och den starkaste medicin de sätter honom på är ’lyckopillret’ Paroxetin – inte ens något antipsykotiskt medel för att verkligen söva ned honom; inte heller blir han fysiskt fastbunden.

Det har inte framkommit mycket om hur han tillbringade sina första år i psykiatrisk vård, kanske på grund av det stora hemlighetsmakeri han omgetts av som skydd, utöver att den överläkare som hade hand om honom år 2004 meddelade att de hade haft framgång med hans behandling. Däremot i början av 2005 så hittar den polis som undersöker barnpornografi på nätet spår som visar att någon spridit barnpornografi från ett svensk sinnessjukhus. Jonas verkar ha lämnats rätt mycket åt sitt, i sitt rum på sjukhuset, utan att behöva oroa sig för att hans inkvartering genomsöks. Han tycks ha kunnat göra ett rätt mysigt tillhåll av sitt bostadsrum, med en platt-TV, en stereo och en mobiltelefon, vilken är hans personliga egendom, något personalen inte har laglig rätt att ta ifrån honom.

Ett inte helt obetydligt antal intagna på denna klinik har sina egna mobiltelefoner, och det har framlämnats klagomål mot att de använt dessa telefoner för att ringa människor och hota eller skrämma dem; men när personalen försökt beslagta telefonerna har domstolarna inte godkänt beslagen och de har varit tvungna att lämna tillbaka dem. Personalen får veta att de är där för att vårda patienterna, inte agera poliser.

Även om det låter chockerande, så har Jonas getts regelbundna permissioner precis som praktiskt taget alla dömda förbrytare vid svenska anstalter och psykiatriska kliniker. Men ändå är aktiviteterna på rummet det som håller sysselsatt även som fri man. Under permissionerna köper han datorhårdvara, en del i taget, och smugglar in i sjukhuset, delar han sedan använder för att bygga ihop en PC inne i sin stereo. Som skärm använder han sin platt-TV. Sedan för att avrunda det hela använder han sin mobiltelefon för att koppla upp sig mot Internet och kopplar in den i sin PC. Nu är han tillbaka i gamla gängor, han laddar ned barnpornografi och sprider den dessutom, samt använder sin TV för att titta på filmsnuttarna inne i sitt rum.

När polisen efter att ha tagit reda på källan till barnporrspridandet stiger in i hans rum den 17 februari 2005 tar de hans mobiltelefoner och datorutrustning; efter att ha letat igenom hans hårddisk upptäcker de att han har 7 682 bilder och 14 filmsnuttar av barn man förgriper sig på sexuellt. Under hösten 2006 åtalas han igen för barnpornografibrott, men denna nya dom ändrar inte hans ’straff’. Jonas har också fått en ny identitet av myndigheterna och hur han ser ut i dag är inte känt. Vad som är känt däremot är att denne man fortfarande vandrar fritt på svenska gator under sina permissioner.

Denna historia är säkerligen inte över riktigt än. Så vad finns det att lära sig av detta? Att det nog inte är en vidare bra idé att anförtro ett offentligt daghem med dina barn. Och naturligtvis att ”psykisk störning” aldrig ska få bli ett skäl att undgå fängelse.

Uppdatering 2011: Fernqvist åtalades återigen detta år för att ha handskats ned barnpornografi över Internet inifrån rättspsyk, där han hade fri tillgång till PC och nätuppkoppling. Sverige är sig likt.

———–
För mer information om boken, som ännu ej hittat förlag att ge ut den, se www.darhuset.se och facebook.darhuset.se.

41 reaktioner till “Jonas Fernqvist – pedofil anställd på offentligt daghem

 • 3 januari, 2012 kl. 00:26
  Permalink

  Vilket jävla as!!! Kan man få en bild av honom? Tycker alla som dömts och ligger inne på er hemsida skall ha en bild bredvid namnet!

  Svar
   • 10 januari, 2012 kl. 17:26
    Permalink

    Men det är väl en bild på honom här ovan?

    Svar
    • 10 januari, 2012 kl. 17:29
     Permalink

     Japp, men den är sådär 15 år gammal, han ser nog inte riktigt ut så där i dag. Önskar vi hade nyare bild. På bloggen går det att ha bilder åtminstone.

     Svar
  • 3 januari, 2012 kl. 08:24
   Permalink

   Jag blir bestört över dessa sjuka svin. Jag skulle utan problem kunna skjuta dom rakt av, men för mej är det egentligen för milt, långsam tortyr skulle passa mej bättre till dessa avskum.

   Håller med Malin: häng ut dom med BILDER

   Svar
   • 19 april, 2013 kl. 15:49
    Permalink

    Gör en tråd på flashback om honom…lovar att alla hackers där kan finna bild adress osv allt möjligt om honom!!!

    Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 00:39
  Permalink

  – Ja det är helt sjukt….

  10 000 kronors frågan är: Hur kan samhället se till att sådana brott aldrig begås?

  Hur kan man stoppa en sådan gärningsman innan han begår brott?

  Nu är det ju för sent…

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 00:51
  Permalink

  KRÄK!! jagad tills du dör din jävel!!

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 02:11
  Permalink

  Mitt hjärta rusade och stannade till flertalet gånger mot slutet av texten. Det är naturvidrigt.

  Svar
  • 19 april, 2013 kl. 15:52
   Permalink

   visst, håller med dig…man känner sig så hjälplös, hur kan Sverige va så snälla mot dessa människor, vad får barnen för hjälp…Ingen…

   Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 03:49
  Permalink

  Fy fanen,att sånt kan få henda i et samhelle,dena person har førbrukat alla sinne retigheter før att någonsin få leva kvar,,,finner inte ord,,

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 04:05
  Permalink

  1: Hur kan ni inte hemsidan ha teknisk kapacitet för att lägga upp bilder med text bredvid (tänker på ert svar 2012/01/03 kl. 00:54)? Det låter väldigt märkligt.

  2: Pedofili är inte ett beteende, som ni skrev, utan en läggning. Man kan vara pedofil utan att någonsin ens överväga att ha sexuellt samröre med barn, på grund av att de inser hur dåligt barnen mår av det. Dessa är det givetvis synd om.

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 08:11
  Permalink

  Dö ditt vidriga avskum!!!!

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 09:32
  Permalink

  Den tanken som slår mig är att man hela tiden tänker att den här personen inte är mänsklig som kan göra sådana saker, vilket helt och hållet stämmer. Men vad är det för personer som kan ge såna här ”straff”?!? Hade det varit någon med ett hjärta som dömde hade den här personen aldrig mer sett dagens ljus. Och hade han gjort det så hade det varit för att allmänheten skulle få en chans att spotta på honom! Sverige borde skämmas över sitt löjliga rättssystem!

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 10:33
  Permalink

  Det är så fruktansvärt vidrigt… Mår verkligen illa.
  En annan sak, som inte riktigt hör till kanske, är att sånt här, karlar som jobbar med barn och sen visar sig vara äckel, förhindrar ju normala fina killar att faktiskt jobba med barn, pga att man blir så paranoid.

  Usch och fy för såna här människor, död är det enda rätta, finns fan ingen återvända för honom…

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 12:16
  Permalink

  Hade vården fungerat det vill säga, inga permissioner och inspärrad på livstid då man gör bedömningen att personen kommer att återfalla i brott så tycker jag att det är ett bättre straff än ett tidsbestämt straff i fängelset som kan minskas dessutom om personen väljer att gå ”ROS-programmet” och bli ”botad”, då släpps den ut tidigare än vad det var tänkt, vilket givetvis gör att alla sexualbrottslingar (i princip) väljer att gå ROS-programmet.
  Fängelsestraff är för låga idag och jag tror dessutom inte att fängelse hjälper NÅGON (kan dessa hjälpas….?) så då är det bättre med rättspsykiatrisk vård om de inte kommer ut då vill säga eller är inspärrade längre tid.

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 14:34
  Permalink

  Fullkomligt vidrigt, men i Sverige tror vi så gott om alla och ger de värsta asen en klapp på axeln och orden ”lilla du, gör inte om det där är du snäll”. Jag blir lika förbannad varje gång såna här odjur får milda straff och får behålla bekvämligheten i sina mysiga, inredda celler. Även att dessa as får skylla på ”personlighetsstörning” och däremot slipper fängelse vilket är där de hör hemma får då fan skulle de få smaka på sin egen medicin!

  Tycker Sverige bör gå efter USA vad gäller straff. De är exemplariska tycker jag, förutom att det tyvärr verkar vara stor risk för oskyldiga att bli avrättade t ex. Sveriges människosyn är som så att det är synd om alla människor som begår brott. Det är aldrig ens eget ansvar, det är alltid samhällets fel. Precis som när man skyller på spel eller film när ett våldsbrott begåtts.

  Svar
 • 3 januari, 2012 kl. 16:46
  Permalink

  Fy fan vilket svin hoppas nån tar reda på hans nya id varför ger man svinet ny id den här djäveln skall slå och sparkas på tills han ej kan gå längre.

  Svar
 • 7 januari, 2012 kl. 12:22
  Permalink

  Man undrar om han själv har upplevt samma sak i sina barnaår, om så är fallet – tyckte han att det var så fint att han måste föra detta vidare till sina offer – eller är han en skapelse utav djävulen själv… Måtte han få sitt verkliga straff en dag, vilket jag tror….

  Svar
 • 8 januari, 2012 kl. 02:17
  Permalink

  Önskar man kunde skicka såna monster till USA där de har lite vettigare rättsystem. Där kan en 15-åring dömas till över 100 års fängelse för fan. Vad gör vi med brottslingar i det här jävla landet? Vi ger dem möjligheter att utbilda sig, tjäna pengar osv. De får fan bättre mat än kidsen som går i skolan?! Och det är vi som betalar för deras hotell med våra skattepengar.
  Fy fan säger jag bara. Lås in de jävla pedofiläckelfittorna på livstid (och då menar jag tills de dör, inte på obestämd tid) och tortera dem så som de har torterat oskyldiga barn. Det är sjukt att man ens har en tanke på att värna om dömda pedofilers integritet och välmående. Ska man inte straffas för att ha brännmärkt en oskyldig, hjälplös människa och gett den men för livet? Fy fan..
  Hade jag någonsin sett en vuxen människa lägga en hand på ett barn hade jag tagit lagen i egna händer och slagit ihjäl den jäveln. Inte fan kan man ringa polisen och lita på att idioten ska få ett straff i alla fall.. Så jävla tragiskt. Inte ett enda barn i världen förtjänar eller ska behöva uppleva såna saker. Jag blir så sjukt arg och less på vårt rättssystem när jag läser om sånt här. Vad fan lever vi i för värld? Ska man inte kunna låta sina barn leka på lekplatser eller gå själva hem från skolan, eller ens vara på dagis?! Låt barnen vara barn, de är fan inte några jävla sexleksaker för vidriga psykfall, de är små människor HELT UTAN SEXUALITET som har hela världen framför sig. Pedofiljävlarna tar världen ifrån dem.
  Helvete vad pissed man blir! Tänker också på avsnittet av Uppdrag granskning där de visade hur en dömd pedofil fick en lägenhet med utsikt över lekplatsen, i ett område med mycket barn.. Sverige är så fucking misslyckat. Kan vi någon gång sluta apa efter Norge och deras överdrivna tobaksskatter och istället härma USA med deras rättssystem? Hör du mig Reinfeldt?

  Svar
  • 9 maj, 2013 kl. 16:28
   Permalink

   är det inte bättre att du tar ditt pick och pack och flyttar till USA om du är så missnöjd med Sveriges rättsystem! USA är absolut inget drömland när det gäller att döma sexuella brott! en man satt oskyldigt dömd I 20 år pga att advokaterna hade sagt åt barnen vad de skulle säga för att få denne man dömd! Han fick erbjudandet att ta en deal och få kortare straff. Han vägrade detta för han visste att han inte gjort dessa barn något! så den skyldiga gick fri för att dom sökte en syndabock. Sen har dom ett register där allmänheten kan gå och se vilket dom är dömda för vilket jag inte tycker är optimalt heller! det har hänt många ggr att en som varit 18 när han haft sexuellt umgänge med en som varit 15 år gammal hamnat på RSO. dom hamnar i samma register som en våldtäktsman! Det diskuteras dock att den romeo och Juliet lagen skall ändras. Jag förstår din ilska det gör jag! Men vi skall inte ta lagen I egna händer och bli lika dåliga som dem anser jag. att få en pistol upptryckt i ansiktet pga att en man/kvinna skall råna kanske en seven eleven butik är också ett hemskt brott. Den personen som jobbar I den butiken kommer hellre aldrig över en sådan händelse! Men inför hårdare straff för sådana här brott, ABSOLUT!

   Svar
   • 29 augusti, 2013 kl. 02:23
    Permalink

    Klas lilla.. man kommer visst över att man blivit rånad eller misshandlad och dylikt. Jag personligen har blivit knivhuggen vid mer än ett tillfälle. Jag hade en jävla tur som överlevde men det påverkar mig inte öht idag. Däremot kommer en person som blivit utsatt för en pedofil sannolikt aldrig över det.

    Svar
 • 11 januari, 2012 kl. 18:27
  Permalink

  Vilken tur att han har tillgång till internet. Annars skulle väl läkaren som tyckte att han gjorde framsteg ha skrivit ut honom vid det här laget.
  Och det hade ju varit JÄVLIGT misslyckat!!

  Svar
 • 13 januari, 2012 kl. 18:25
  Permalink

  Själv tycker jag inte pedofiler borde ha något straff. Däremot borde det en god idé om man införde någon form av organ donation där man tog till vara på så många organ som möjligt då skulle Sverige blir ett av länderna med flest organ donationer per capita. Vilket också skulle kunna rädda många liv och personer som verkligen är behov av något organ skulle kunna få det. Personer där man har stark bevisning för pedofili där skulle det då kunna få straff lindring vid exempelvis en hjärtdonation.

  Svar
 • 15 januari, 2012 kl. 22:36
  Permalink

  Tycker att straffen för dessa och andra brott där barn är inblandade borde skärpas. Det är vi vuxna i samhället som ska skydda dessa små individer som är VÅRA barn. Säg att innehav av porr med barninslag ger 10-15 år och därifrån ökar straffskalan uppåt ? Vi får ju heller inte glömma grymheterna som Bobby utsattes för. Livstid utan chans till tidbestämt för ovan nämnda PEDOFIL är ett lämpligt straffvärde !!!!!

  Svar
 • Pingback:Sår som aldrig läker… | I huvudet på fru Svanbäck..

 • 8 mars, 2012 kl. 19:06
  Permalink

  Hans ny namn är Jonas Bengtsson enligt flshback.
  Tjejen Mari< Friberg dömdes också och ska ha fått ett barnifängelset
  någon som vet mer var hon jobbar inte på dagis hoppas man.

  Svar
 • 26 mars, 2012 kl. 06:48
  Permalink

  Är själv farsa till tre grabbar, det är inte mycket som kan få mig att rysa,men det här jävla aset får mig verkligen att rysa, vore idealiskt om ni kunde ha geografiska sökmöjligheter på sajten,e framförallt intresserad av om det är ett fanskap i närheten av min familj som kan utgöra fara-Södertälje är samhällets dumpningsplats vad gäller psykos,här finns de i överflöd, vet inte om jag rusar iväg nu men fasen va bilden ovan är lik en individ i stälje

  Svar
 • 11 april, 2012 kl. 00:15
  Permalink

  Jag blir sa himla ledsen…. man kanner sig sa uppgiven.. Jag vet inte hur jag hade agerat om detta hande mina barn, men vad jag kan tanka mig nu sa hade jag torterat denna person till den dog av blodforlust.. det sjuka ar sakert att om man som foralder till ett av de utsatta barnen hade krokt att harstra pa det har acklets huvud sa hade man sakert fatt fangelse nagra ar….

  Svar
 • 18 april, 2012 kl. 05:52
  Permalink

  Varför ska man inte kunna dömas till vård om man har en psykisk störning? Det finns faktiskt människor som på grund av psykisk sjukdom inte kan ta ansvar för sina handlingar, syftar då inte specifikt på pedofiler. Att neka dem vård skulle vara som att inte vårda en svårt skadad person.

  Pedofili är (i alla fall som det är klassat idag) en psykisk störning. Det är alltså inte att betrakta som en sexuell läggning som hetro- eller homosexualitet. Detta innebär att alla som är pedofiler är att klassa som mer eller mindre psykiskt störda. Det innebär inte att jag anser att alla pedofiler ska dömas till vård, bara de som p.g.a. av sin störning inte kan ta ansvar för sitt eget handlande. De som är medvetna om vad de gör ska naturligtvis dömas till fängelse, men borde också få någon form av vård, för att bara låsa in människor i x antal år ger inte så mycket.

  Nu kan jag ha fel men det känns som att du har gått på den gamla myten att de som genomgår rättspsykiatrisk vård släpps ut snabbare än de som döms till fängelse. Faktum är att de som exempelvis döms till rättspsykiatrisk vård för mord sitter i snitt dubbelt så länge som de som döms till fängelse. Hur förhållandet ser ut för pedofiler vet jag inte, men jag har inte kunnat hitta något som tyder på att de skulle sitta kortare tid på rättspsyk än i fängelser.

  Svar
  • 18 april, 2012 kl. 17:38
   Permalink

   Med undantag för möjligtvis en extremt psykotisk person så finns det ingen som inte kan hindra sig själv från att begå nya brottsliga gärningar. Att neka en pedofil vård för den pedofila läggning han själv varit med och utvecklat är inte samma sak som att neka att vårda en skadad person.

   Samhällets definitioner är mer politik än vetenskap. Att klassa några personer som ”psykiskt störda” innebär inte att de inte kan ta ansvar för sina gärningar. Om de nu är så besatta vid att ge sig på barn och vet att de har svårt att kontrollera sig själva, så borde de ta sina egna liv istället, för att förhindra att andra människor far illa.

   Hmm, ”den gamla myten”? Du menar, den som är underbyggd med fakta? Det finns visserligen några enstaka som döms till rättspsyk som sitter i stort sett hela sina liv där, men genomsnittstiden för morddömda är kortare på rättspsyk än i fängelse. Det typiska straffet för mord brukar vara drygt 8 års fängelse, vilket blir strax under 6 år med 2/3-regeln. Och enligt statistik på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2002/2002-103-1 satt de morddömda personer som dömts till LRV-vård i genomsnitt 4,6 år, dvs kortare. Vissa släpptes efter så kort tid som ett år. Allt den som dömts till LRV-vård tycks behöva göra är att charma den överläkare som har hand om honom, något som troligtvis är mycket lätt för psykopater. Örebropedofilen, t.ex., har flera gånger övertygat sin ansvarige läkare att han nästan varit botad, för att sedan åka fast för barnpornografibrott inifrån institutionen.

   Svar
   • 20 april, 2012 kl. 18:41
    Permalink

    Ska ta och kolla upp din källa och återkomma med svar.

    Svar
  • 9 maj, 2012 kl. 21:59
   Permalink

   Tack för informationen. Urk, så de daltar med honom. 🙁 Jag läser i artikeln att han faktiskt tillåtits vara i en öppen avdelning på rättspsyk. Hur vansinniga tillåts de ansvariga personerna vara?

   Svar
 • 1 september, 2012 kl. 22:38
  Permalink

  Örebropedofilen Jonas Fernqvist JO-anmälde visst att hans institution bröt patientsäkerheten och överlämnade hans USB-minnen till åklagare, trots att det då framkom att han hade haft barnporr på dem. http://sverigesradio.se/sida/​artikel.aspx?programid=106&arti​kel=5098877 för nyhetsartikel från maj, vet inte när det slutgiltiga beslutet kommer. JO skulle vara idioter om de gav honom rätt.

  Svar
 • 16 december, 2012 kl. 13:06
  Permalink

  Hoppas han dör. Skiter i om han njuter av en sjukdom eller inte för lider gör han inte och jag köper inte att det är en sjukdom. Det är bara naiva idioter som går på sådana snyfthistorier som pedofiler kommer med när dom åker fast.

  Svar
 • 5 januari, 2013 kl. 20:47
  Permalink

  Vidrig läsning. Hur kan man frige mannen? Kastrering genom operation.

  Svar
 • 19 april, 2013 kl. 15:54
  Permalink

  Vidrigt Sverige….Är det till såna snälla pedofil älskade hem mina skatte pengar går till? betalar VI för denna parasitens mat????

  Svar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *